Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Til fagfolk

Den overordnede faglige tilgang i Socialpsykiatrisk Center Nord er recovery. Derudover arbejdes der også ud fra andre tilgange og metoder afhængig af det behov, den enkelte borger har.

Recovery betyder på dansk "at komme sig". At man kan komme videre efter en psykisk sygdom. Det betyder nødvendigvis ikke, at man bliver rask eller kommer tilbage til der, hvor man var før sygdommen, men tilgangen kan støtte den enkelte til at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale funktioner, hvilket kan give mulighed for at finde eller genfinde en meningsfuld identitet med mulighed for at forfølge sine drømme.  

Ingen mennesker kan komme sig alene. I Det døgndækkede botilbud tilbydes borgerne professionel hjælp til denne proces. Det døgndækkede botibud kan støtte borgeren i at gå vejen og kan støtte borgeren i sine ønsker, drømme og håb under forudsætning af, at borgeren er motiveret for denne proces.

I arbejdet med recoveryprocessen, er det vigtigt at have fokus på fire recoveryværdier. Værdierne er centrale områder i hele processen.

Den første værdi er personorientering.  Dette betyder: det enkelte menneske først. Intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser. Et hvert menneske må mødes som en unik og særlig person.

Anden værdi er personinvolvering. Man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for et menneske, det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages lige fra planlægning, implementering og evaluering af indsats. På engelsk siger man "Intet om os, uden os"

Tredje værdi handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Selvbestemmelse og medindflydelse er derfor vigtige faktorer i recoveryprocessen.

Den fjerde og sidste værdi er potentiale for udvikling. Alle har en mulighed for at vokse og gro. Ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde.

Derudover er der også en række andre faktorer, som bidrager til recoveryprocessen. Disse faktorer er:

  • Motivation og empowerment (At opnå kontrol over eget liv og følelse af autonomi)
  • Deltagelse i sociale og meningsfulde aktiviteter
  • Udvikling af kompetencer
  • Ressourcer i omgivelserne.

For at støtte borgeren i vedkommendes recoveryproces tilbyder medarbejderen rehabiliterende indsatser. Rehabilitering betyder at give anseelse, ære og position tilbage. Det vil sige, at medarbejderne skal stille hjælp, støtte og værktøjer til rådighed. Målet for medarbejderen er, at støtte borgeren i at finde vedkommendes ressourcer som er nødvendige for, at borgeren kan leve det liv, de drømmer om.

Socialpsykiatrisk Center Nord, Ikast-Brande Kommune
Norgesgade 15-17  -  7430 Ikast
Tlf. 99 60 45 45  -  socialpsykiatriskcenter@ikast-brande.dk