; ; Udviklings- og læringscenter
Gå til hovedindhold

Udviklings- og læringscenter

Som bruger af Udviklings- og læringscenter modtager man støtte på Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 15-17, Ikast via individuelle samtaler eller gruppeforløb. Støtten kan også leveres i eget hjem.

Som bruger af Udviklings- og læringscenter modtager man støtte på Socialpsykiatrisk Center Nord, Norgesgade 15-17, Ikast via individuelle samtaler eller gruppeforløb. Støtten kan også leveres i eget hjem.
Udviklings- og læringscenter ved Socialpsykiatrisk Center Nord er et tilbud ud fra Servicelovens §85.
Visitation hertil foregår via Myndighedsafdelingen i Ikast-Brande Kommune.

§85 "Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt
optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov
herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer"

Udviklings- og læringscenter henvender sig til borgere fra 18 år med psykiatriske lidelser. Fælles for alle, der visiteres til tilbuddet er, at borgeren har funktionsnedsættelser, som
udgør et behov for praktisk og socialpædagogisk støtte samt træning og
vejledning. Der tilbydes personlig kontakt i borgers eget hjem eller i
lokalerne i Socialpsykiatrisk Center Nord.

Borgere der visiteres til Udviklings- og læringscenter laver sammen med sagsbehandleren mål for hvad støtten skal sigte mod. Herefter udarbejder borger og kontaktperson en handleplan med aftaler for støtten og samarbejdet.

I Udviklings- og læringscenter lægges der stor vægt på selvbestemmelse og medindflydelse. Sammen med dig og ud fra din bevilling tilrettelægger vi den støtte, du har behov for. Dine erfaringer i forhold til, hvad der tidligere har fungeret for dig, inddrages.
Vores opgave er, i et samarbejde med dig, at give den støtte der skal til for at du oplever mulighed for at skabe dig et liv der giver mening og udvikling,

Indholdet i støtten kan være meget individuel eksempelvis:

 • Støtte til personlig udvikling
 • Støtte til at opbygge og/eller vedligeholde sociale relationer i forhold til famille, venner osv.
 • Støtte til at skabe struktur på hverdagen
 • Støtte til at mestre hverdagsudfordringer
 • Støtte til at komme til læge,tandlæge osv. (hvis bevillingen indeholder dette)
 • Støtte til at træffe sunde valg i dagligdagen
 • Støtte til at blive arbejdsmarkedsparat
 • Støtte til at bo i eget hjem
 • Støtte til at administrere økonomi
 • Støtte til at se valgmuligheder og træffe valg
 • Støtten leveres både indviduelt eller/og i gruppeforløb

Hvilken støtte du tildeles, afgøres af de mål du når frem til i samarbejde med sagsbehandleren.

Visitering til Udviklings- og læringscenter foretages af Ikast-Brande Kommunes Myndighedsafdeling.

En del af værdigrundlaget i Socialpsykiatriske Center Nord er, at medarbejdere og
pårørende har et konstruktivt og udbytterigt samarbejde omkring borgere, som er
visiteret til centeret.

Samarbejdet med pårørende/netværk, sker på baggrund af
borgerens ønske og samtykke. Ønsker den enkelte borger ikke et samarbejde eller
kontakt mellem pårørende og Socialpsykiatrisk Center Nord, kan spørgsmål og
henvendelser fra pårørende til Socialpsykiatrisk Center Nord, derfor kun
besvares ud fra et generelt perspektiv.

I Socialpsykiatrisk Center Nord arbejdes der ud fra den grundholdning, at alle
har ret til et godt og indholdsrigt liv med fokus på den enkelte borgers
indflydelse på eget liv. Det betyder, at medarbejderne har fokus på udvikling,
muligheder og selvstændighed i at mestre eget liv, ud fra en recovery
orienteret tilgang.

Det optimale arbejde omkring borgeren fordrer et konstruktivt og udbytterigt
samarbejde med de pårørende og det netværk, der i øvrigt må være omkring den
enkelte borger. I Socialpsykiatrisk Center Nord, er det den enkelte borger, der
definerer hvem, der er nærmeste pårørende og direkte samarbejdspartner i
forhold til dele af borgerens hverdagsliv.

Socialpsykiatrisk Center Nord vil bestræbe sig på, at pårørende føler sig velkomne og at henvendelser imødekommes ud fra de muligheder og ressourcer, der er til
rådighed.

I Socialpsykiatrisk Center Nord anerkendes det, at det kan være svært, at være i
rollen som pårørende og det respekteres, at man som pårørende kan have behov
for at vælge til/fra i bestemte situationer eller/og i forhold til den enkelte
borger.

Pårørendepolitikkens målsætning:

At beskrive og synliggøre for såvel pårørende, medarbejdere og borgere, at pårørende anses som vigtige og nødvendige samarbejdspartnere omkring den enkelte borger.

Pårørendepolitikkens formål:

At skabe et godt samarbejde med pårørende til gavn for den enkelte borger.

At tydeliggøre Socialpsykiatrisk Center Nords målsætning om, at dialog mellem
borger, pårørende og medarbejder er vigtig.

Den overordnede faglige tilgang i Socialpsykiatrisk Center Nord er recovery.
Recovery betyder på dansk "at komme sig". At man kan komme videre efter en
psykisk sygdom.

Det betyder nødvendigvis ikke, at man bliver rask eller kommer tilbage til der, hvor man var før sygdommen, men tilgangen kan støtte den enkelte til at bevare, forbedre og udvikle psykiske, fysiske og sociale funktioner.

Dette kan give mulighed for at finde eller genfinde en meningsfuld identitet med mulighed for at forfølge sine drømme.

Intet menneske kan komme sig alene. I Udviklings- og læringscenter tilbydes borgeren professionel hjælp til denne proces. Udviklings- og læringscenter kan via sin rehabilliteringstilgang støtte borgeren i at gå vejen samt støtte borgeren i sine ønsker, drømme og håb under forudsætning af, at borgeren er motiveret for denne proces.

I arbejdet med recoveryprocessen, er det vigtigt at have fokus på fire recoveryværdier.
Værdierne er centrale områder i hele processen.

Den første værdi er personorientering. Dette betyder: det enkelte menneske først. Intet menneske kan reduceres til en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser. Et hvert menneske må mødes som en unik og særlig person.

Anden værdi er personinvolvering. Man kan ikke tilrettelægge behandling eller støtte for et menneske, det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer må inddrages lige fra planlægning, implementering og evaluering af indsats. På engelsk siger man "Intet om os, uden os"

Tredje værdi handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Selvbestemmelse og medindflydelse er derfor vigtige faktorer i recoveryprocessen.

Den fjerde og sidste værdi er potentiale for udvikling. Alle har en mulighed for at vokse og gro. Ingen skal affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst tilfælde.

Derudover er der også en række andre faktorer, som bidrager til recoveryprocessen. Disse faktorer er:

 • Motivation og empowerment (At opnå kontrol over eget liv og følelse af autonomi).
 • Deltagelse i sociale og meningsfulde aktiviteter.
 • Udvikling af kompetencer.
 • Ressourcer i omgivelserne.

Udviklings- og læringscenteret er Ikast- Brande kommunes tilbud til borgere der har udfordringer grundet psykisk sårbarhed, og som bor i egen bolig.
Centeret tilbyder forløb og samtaler flere steder i kommunen.